۱۳۹۷/۰۲/۱۵ ۱۳:۰۲ ۴۷۷۲
طبقه بندی: آئین نامه، قوانین و مقررات
چچ

نحوه صدور پروانه ساختمانی (موضوع قانون اصلاح ماده 5 بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی)

با احترام، با عنایت به فسخ یکجانبه تفاهم نامه مورخ 94/03/18 میان سازمان شهرداری ها و دهیاری ها و سازمان تأمین اجتماعی در زمینه اجرای مفاد قانون اصلاح ماده 5 قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی توسط سازمان محترم تأمین اجتماعی، از آنجا که این اقدام، مشکلاتی برای شهروندان و انبوه سازان متقاضی صدور پروانه ساختمانی ایجاد نموده است، مستند به مفاد متن اصلاحیه ماده 5 قانون مذکور و تبصره 1 آن که صدور پایان کار ساختمانی را از سوی شهرداری ها به ارائه مفاصا حساب پرداخت سهم مالک از بیمه کارگران ساختمانی به تأمین اجتماعی، منوط نموده و در مرحله صدور پروانه و سایر مجوزهای مشابه آن برای شهرداری نسبت به دریافت سهم بیمه مذکور از مالک ساختمان، تکلیفی تعیین ننموده است، برای رفع سرگردانی متقاضیان محترم و در اجرای مفاد قانون یاد شده و قواعد عام مربوط به کارگزار نبودن شهرداری برای دریافت حقوق سازمان تأمین اجتماعی، مقتضی است  پس ازدرج عبارت((صدور هرگونه پایانکار منوط به ارائه مفاصا حساب از سازمان تامین اجتماعی می باشد))در متن پروانه نسبت به صدور آن بدون ارجاع به شعب ادارات سازمان تامین اجتماعی ،اقدام گردد.

بدیهی است پرداخت حق بیمه مورد اشاره طبق قانون بر عهده مالک بوده و وی باید بدهی خود به تأمین اجتماعی را به صورت نقد یا اقساط در زمان پیش بینی شده در قانون، پرداخت نماید.

ضمنا اگر مالک، متقاضی ارجاع به تامین اجتماعی باشد مطابق خروجی سیستم یکپارچه شهرسازی نسبت به صدور فیش محاسبات و اعطا به وی اقدام شود.

لازم به ذکر است در صورتی که مذاکرات و نشست های هم افزایی با سازمان تأمین اجتماعی، منجر به اخذ تصمیم جدیدی در این زمینه شود، نتیجه تصمیمات بعدی، متعاقبا برای تعیین نحوه اقدام، به کلیه مناطق شهرداری ابلاغ خواهد شد.

شماره: ۱۷۳۰۹ /۲۲/۹۷
تاریخ تصویب:
No Cache
Gt: 2.3398152987162
Qt: 2.4064617156982