۱۳۹۷/۰۲/۱۸ ۰۸:۰۷ ۱۱۲۵
طبقه بندی: آئین نامه، قوانین و مقررات
چچ

اصلاح گردشکار و بهبود فرآیندهای امور مهندسین ناظر

باسلام و احترام؛

با عنایت به تاکیدات شهردار محترم مشهد مقدس در راستای تحقق شهر هوشمند و انجام الکترونیکی فرآیندها و به تبع آن کاهش مراجعات به شهرداری ، اقدامات این اداره کل در زمینه بهبود و اصلاح فرآیندهای امور مهندسین ناظر و دفاتر مهندسی به شرح ذیل اعلام می گردد. خواهشمند است دستور فرمایید مراتب به نحو مقتضی به مراجعین و دفاتر پیشخوان شهرسازی اطلاع رسانی گردد.

  1. - انجام کسر سهمیه از مهندسین در گردشکار عدم خلاف بدون حضور مالک یا نماینده ایشان و ارسال گزارش کسر سهمیه به دفاتر پیشخوان شهرسازی بلافاصله بعد از ارسال پرونده به اداره نظارت بر عملکرد مهندسین ناظر و دفاتر مهندسی بدون نیاز به هرگونه مراجعه.
  2. - حذف مرحله کنترل بدهی معوقه مهندسین از گردشکار کسر سهمیه پروانه های ساختمانی و کنترل بدهی مهندسین در فرآیند تمدید پروانه اشتغال مهندسین .
  3. - جانمایی تصویرکارت گواهی مراحل نظارت بر پیشرفت عملیات اجرایی ساختمان (مرحله بهره برداری ) در سیستم یکپارچه شهرسازی و امکان تهیه تصویر کارت اختصاصی برای هر پلاک ساختمانی توسط دفاتر پیشخوان شهرسازی و حذف مراجعات حضوری به نظام مهندسی و شهرداری.
مرجع صادرکننده: اداره کل امور شهرسازی شهرداری مشهد
شماره: ۲۲۹۵۶ /۲۹/۹۷
تاریخ تصویب:
No Cache
Gt: 2.1656406720479
Qt: 2.173802614212