۱۳۹۷/۰۳/۰۳ ۱۱:۰۶ ۷۳۶
طبقه بندی: آئین نامه، قوانین و مقررات
چچ

هشدار نوع3 در ﻟﯿﺴﺖ ﺳﯿﺎه

در راستای تسهیل و تدقیق در امور شهرسازی مناطق و مالکین ، نوع هشدار سومی با عنوان توقف صدور" در لیست سیاه تولیدگردید که قابلیتهای نوع اول و دوم را همزمان دارا میباشد و به کاربر اجازه میدهد پرونده در حالت هشدار باشد لکن مراحل گردش کار را تا مرحله تایید مدیر طی نماید ولیکن تا مادامی که پرونده در لیست سیاه با این نوع هشدار قرار دارد امکان تایید مدیر و صدور گواهی وجود ندارد. مراتب جهت استحضار و بهره برداری اعلام میگردد.

مرجع صادرکننده: اداره کل امور شهرسازی شهرداری مشهد
شماره: 29/97/ 38375
تاریخ تصویب:
No Cache
Gt: 2.5974073410034
Qt: 2.7816822528839