۱۳۹۷/۰۶/۱۴ ۱۰:۱۳ ۴۸۹
طبقه بندی: آئین نامه، قوانین و مقررات
چچ

مصوبه بازنگری در ضوابط تملک اراضی واقع در طرح های توسعه شهری

احتراما به پیوست مصوبه بازنگری در ضوابط تملک اراضی واقع در طرح های توسعه شهری جهت اطلاع و بهره برداری ضمیمه گردید

مرجع صادرکننده: شورای اسلامی شهر مشهد
شماره: 4/96/3341/ش
تاریخ تصویب:
No Cache
Gt: 2.9233860969543
Qt: 3.2385423183441