۱۳۹۷/۰۶/۱۴ ۱۰:۲۰ ۶۳۴
طبقه بندی: آئین نامه، قوانین و مقررات
چچ

اصلاح مصوبات شماره 4/95/20381/ش مورخ 1395/11/14و4/95/20382/ش مورخ 1395/11/14

احتراما به پیوست اصلاح مصوبات شماره 4/95/20381/ش مورخ 1395/11/14و4/95/20382/ش مورخ 1395/11/14 جهت اطلاع و بهره برداری ضمیمه گردید

مرجع صادرکننده: شورا اسلامی شهر مشهد
شماره: 4/96/4688/ش
تاریخ تصویب:
No Cache
Gt: 2.2616578737895
Qt: 2.2809677124023