۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ۰۷:۵۲ ۴۱۲
طبقه بندی: آئین نامه، قوانین و مقررات
چچ

تغییرات ثبت و شهرداری

باتوجه به درخواست های مکرر،در خصوص نحوه برخورد با پرونده های دارای تغییرات متراژ ثبت با شهرداری، با عنایت به اینکه اکثر موارد صرفاً به جهت اختلاف نحوه مترکشی و یا تفاوت کارشناسی انجام شده توسط ثبت با شهرداری بوده و تغییری در متراژ و افزایش بنا صورت نگرفته است لذا ادامه روند رسیدگی به پرونده ها در جهت ارسال به سازمان نظام مهندسی باعث طولانی شدن روند پاسخگویی خواهد گردید، بدینوسیله ابلاغ می گردد، چنانچه اختلاف متراژ بین شهرداری و اداره ثبت بدون هرگونه افزایش متراژجدیدی باشد پرونده راساً توسط شهرداری منطقه (بدون اخذ گواهی مجدد استحکام بنا) قابل پاسخگویی است و در خصوص احتمال ادعای احتمالی توسط ناظرین پروژه در خصوص متراژ، تعهدی از مالک مبنی بر پاسخگویی به ادعاهای احتمالی و پرداخت حقوقات قانونی ناظرین اخذ گردد.

مرجع صادرکننده: اداره کل امور شهرسازی
شماره: ۲۰۸۳۵ /۲۹/۹۸
تاریخ تصویب: ۱۳۹۸/۰۲/۱۴
No Cache
Gt: 3.150711218516
Qt: 3.6346747875214