۱۳۹۸/۰۲/۲۳ ۱۰:۴۳ ۳۳۰
طبقه بندی: آئین نامه، قوانین و مقررات
چچ

اجرای اجباری استاندارد ملی ایران به شماره1-13836با عنوان(پلکان های برقی و پیاده روهای متحرک-ایمنی-قسمت1 ساخت و نصب)

براساس مفاد نامه استانداری محترم خراسان رضوی به شماره 023/1381/م-98/02/11 منضم به نامه شماره 14211/30/م-98/01/26 معاون محترم سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور با موضوع اجرای اجباری استاندارد ملی ایران به شماره1-13836 باعنوان (پلکان های برقی و پیاده روی های متحرک-ایمنی-قسمت1 ساخت و نصب ) ، از آنجائیکه اجرای اجباری فرآورده مزبور از سال 1398در دستور کار سازمان ملی استاندارد ایران قرار گرفته است ، بمنظور ضرورت کنترل و حفظ ایمنی پلکانهای برقی و پیاده روهای منصوبه در اماکن دولتی و خصوصی سطح کشور، مقرر گردیده تمامی پلکان های برقی و پیاده روهای متحرک در سراسر کشور که پس از ابتدای سال 98 نصب می گردند مشمول مقررات اجباری استاندارد بوده و ملزم به اخذ تاییدیه استاندارد مطابق با استاندارد ملی به شماره 1-13836 می باشند ؛ بنابراین برای ساختمانهای مشمول موضوع دستورالعمل، صدور پایانکار منوط به هماهنگی لازم و یا اخذ تاییدیه ایمنی از سوی سازمان ملی استاندارد ایران خواهد بود .

مرجع صادرکننده: اداره کل امور شهرسازی
شماره: ۲۸۲۱۷ /۲۹/۹۸
تاریخ تصویب: ۱۳۹۸/۰۲/۲۳
No Cache
Gt: 1.8970192273458
Qt: 1.8109843730927