۱۳۹۸/۰۲/۲۹ ۱۲:۱۲ ۵۹۶
طبقه بندی: آئین نامه، قوانین و مقررات
چچ

ایجاد و حدت رویه در پاسخگویی به واحدهای آپارتمانی

باسلام

احتراماً ، براساس مفاد نامه رئیس محترم اداره حراست معاونت شهرسازی و معماری به شماره 729/1110/م-98/02/10 درخصوص ایجاد وحدت رویه در پاسخگویی به واحدهای آپارتمان به استحضار می رساند :

در خصوص اولین پاسخگویی بر روی آپارتمانها بدوا صدور گواهی پایانکار تفکیکی ضروری میباشد.

جهت صدور مجوز ترهین( استعلام الکترونیک) املاکی که دارای سابقه پایانکار تفکیکی و یا مجوز انتقال آپارتمان از تاریخ 87/01/01 به بعد می باشند ، نیاز به صدور یا بروز رسانی پایانکار تفکیکی نمیباشد و قابلیت ثبت درخواست و صدور استعلام الکترونیک وجود دارد. لکن اگر سابقه قبلی آپارتمان قبل از تاریخ 87/01/01 باشد میبایست ابتدا پایانکار تفکیکی جدید صادر تا امکان ثبت درخواست استعلام الکترونیک فراهم گردد.

در خصوص سایر درخواستهای مالکین همچون انتقال آپارتمان و تجدید اجاره و غیره( با توجه به اینکه دارای بازدید و کنترل عدم تغییر میباشد) در صورت وجود هر نوع سابقه قبلی اعم از انتقال یا پایانکار تفکیکی ( قبل یا بعد از 87/01/01 ) نیاز به بروزرسانی سوابق نبوده و درخواست مالکین مستقیم قابل پاسخگویی میباشد.

قابل توضیح است در صورت وجود تغییر در هر یک آپارتمان ها و یا کل ساختمان میبایست برابر دستورالعمل 29/97/248643 - 97/12/19 اقدام گردد و در صورت عدم رضایت خریدار به ارائه تعهد موضوع دستورالعمل، مراحل بروز رسانی پایانکار بهره برداری کل ساختمان اقدام شود .

مرجع صادرکننده: ایجاد و حدت رویه در پاسخگویی به واحدهای آپارتمانی
شماره: ۳۲۷۶۲ /۲۹/۹۸
تاریخ تصویب:
No Cache
Gt: 2.2863766352336
Qt: 2.2214782238007