۱۳۹۸/۰۶/۰۴ ۰۹:۱۳ ۱۴۴۵
طبقه بندی: آئین نامه، قوانین و مقررات
چچ

وحدت رویه در خصوص فرایند پروانه و تغییرات بنا /تمدید - پروانه و تغییرات بنا / تجدید

با سلام

احتراما به استحضار می رساند نظر به اهمیت یکسان سازی و اصلاح فرآیندها به جهت ایجاد وحدت رویه و یکپارچگی، شفافیت و ایجاد هماهنگی و جلوگیری از ایجاد هرگونه فرآیند زائد و موازی که موجب تاثیر بر عملکرد دفاتر و افزایش رضایتمندی و تسهیل در پاسخگویی نیز می گردد ،این اداره کل نسبت به بررسی کامل فرآیند درخواست پروانه و تغییرات بنا /تمدید - پروانه و تغییرات بنا / تجدید و شناسایی نحوه عملکرد مناطق مختلف در کلیه موارد اقدام و رویه یکسان برای کلیه مراحل به شرح ذیل تعیین گردیده است.

1-    تعاریف پروانه و تغییرات بنا /تمدید - پروانه و تغییرات بنا / تجدید:

پروانه و تغییرات بنا /تمدید: مجوزی است که برابر ضوابط و قوانین، جهت مشخص شدن تعداد طبقات، تعداد واحد ها، تراکم ساختمانی، کاربری زمین، طرح تفصیلی مصوب، جهت مالک مشخص از سوی شهرداری صادر می گردد، این مجوز می تواند برای موارد ذیل صادر می گردد.

الف) احداث ساختمان در زمین بایر

ب) تخریب کامل ساختمان قدیمی و احداث ساختمان جدید

ج) تغییر در چیدمان و یا کاربری پروانه های صادره دارای مهلت ساخت

د) تغییر در چیدمان و یا کاربری پروانه های صادره خارج از مهلت و بعد از سال 89 ( به شرط عدم تغییر طرح تفصیلی)

پروانه و تغییرات بنا /تجدید: مجوزی است که برابر ضوابط و قوانین، جهت مشخص شدن تعداد طبقات، تعداد واحد ها، تراکم ساختمانی، کاربری زمین، طرح تفصیلی مصوب، جهت مالک مشخص از سوی شهرداری صادر می گردد. این مجوز می تواند برای موارد ذیل صادر می گردد.

الف) در شرایطی که پروانه های صادره قبل از سال 89 خارج از مهلت ساخت، و یا پروانه های خارج از مهلتی که طرح تفصیلی ملاک عمل آن تغییر یافته باشد.  

ب) در شرایطی که پروانه اولیه دارای شرایط مفاد بند (الف) باشد و نیز متقاضی تغییر در چیدمان / کاربری نیز باشد.

2- تاییدیه فضای سبز منطقه: با عنایت به محل قرار گیری درختان در حاشیه معابر و با توجه به اینکه اعمال کنسول در برخی از پلاکها منجر به مزاحمت یا آسیب به درختان و نیز تداخل با درب پارکینگ می گردد ، به جهت حذف گردش مازاد پرونده می بایست بازدید از درختان توسط کارشناس فضای سبز، مطابق ابلاغیه های شماره و 29/95/246399 - 1395/12/14 و 29/98/28398- 1398/02/23 (تصویر پیوست) بعد از مرحله نقشه برداری صورت پذیرد. ضمنا یاد آوری می گردد یکی از شرایط اعمال اعلام ضابطه منوط به تکمیل فرم بازدید از درختان معابر به هنگام ساخت و ساز ( موقعیت قرارگیری درخت در نقشه پارکینگ و جانمایی درب پارکینگ بر این اساس ) می باشد.

3- بررسی پلان جانمایی پارکینگ : درصورت درخواست متقاضی جهت اخذ طبقه یا واحد اضافه برای طرح موضوع در هیئت فنی می بایست پلان جانمایی پارکینگ و محل درب پارکینگ با توجه به موقعیت درختان اخذ و توسط اعضای هیئت پارکینگ بررسی و اعلام نظر گردد.

یاد آور می گردد امکان تامین پارکینگ برای تعداد واحد مجاز ضابطه بررسی گردد و در صورت عدم امکان تامین به میزانی  که پارکینگ قابل تامین نمی باشد از تعداد واحد مجاز در زمان اعلام ضابطه کسر گردد.

4- هیات فنی: ثبت درخواست هیئت فنی و تکمیل فرم صورتجلسه مطابق با ابلاغ فرآیند جدید گردشکار هیات فنی به شرح ذیل انجام می شود.

1-4- ثبت درخواست برروی کدنوسازی در حد ساختمان ثبت گردد.

2-4- با تایید و ارسال درخواست به مرحله درآمد منطقه ارسال میگردد که در این مرحله ، فیش طرح در هیئت فنی صادر می گردد.

3-4- در تب مکاتبات گواهی ، فرم هیات فنی قابل دسترسی میباشد که ورود دیتای مربوط به درخواست متقاضی ، و توضیحات پرونده   توسط پیشخوان منطقه امکان پذیر میباشد . (پس از ورود دیتا ، کلید اجرا  اعمال گردد.) 

4-4- نظریه هیئت فنی ورود گردد و سپس کلید اجرا اعمال گردد.

5-4-خروجی گزارش بصورت عکس ذخیره گردد و توسط اعضا امضا گردد.

6-4- فرم امضا شده در آرشیو الکترونیکی در فولدر مربوطه بنام هیات فنی درج گردد.

7-4- در نهایت درخواست مذکور بایگانی گردد .

نکته : در درخواست های هیات فنی امکان ابطال درخواست وجود ندارد و در فرم تایید مدیران سه آیتم تایید / عدم تایید/عدم امکان مطرح شدن در جلسه هیات فنی پیش بینی شده است. لذا لازم می باشد با توجه به تصمیم گیری انجام شده در جلسه هیات فنی، از یکی از سه گزینه مذکور استفاده گردد و در نهایت درخواست بایگانی دائم گردد.

 

5-کروکی معماری (نقشه فاز صفر) :

1-5- کروکی اولیه توسط شهرداری مناطق بر اساس موافقت اصولی پروانه و تغییرات بنا به مهندس معمار واجد صلاحیت جهت طراحی ارسال گردد.

2-5- مهندس معمار مذکور کروکی دریافتی را بر اساس پیش نویس پروانه و الزامات مقررات ملی ساختمان تدقیق و نقشه جرم گذاری مساحی شده را تهیه و به شهرداری ارائه می نماید.

3-5- شهرسازی منطقه کروکی فوق را با ضوابط شهرسازی مطابقت داده و در صورت نیاز به اصلاح، مهندس طراح معمار می بایست کروکی را اصلاح و به منطقه تحویل نماید.

4-5- در نهایت کروکی مورد تایید آرشیو گردد.

6-چک لیست کنترلی در زمان صدور پروانه و تغییرات بنا /تمدید پروانه و تغییرات بنا / تجدید:

1-6-    فرم درخواست

2-6-    آدرس

3-6-    مدارک مالکیت، احراز مالکیت (سند، مدارک شناسایی، وکالت نامه و...)

4-6- تعهدات در صورت شمول (تعهد املاک بدون سند و مشاعی، تعهد تخریب  تخلفات ( تخریب 6 ماهه)، تعهد ماده واحده، تعهد خود اظهاری  بازدید، تعهد رعایت میزان در مسیر، تعهد پیشروی طولی و مزاحمت همسایگی، تعهد جهت مسئولیت تخلف و پاسخگویی به شاکی احتمالی در خصوص افزایش تراکم و مدعی نبودن در خصوص ضرر و زیان)

5-6- نقشه برداری

6-6-    تاییدیه فضای سبز برابر مصوبه شورای اسلامی شهر مشهد به شماره 4/96/1275/ش -29/1396/02 و  ابلاغیه های شماره 29/95/246399   1395/12/14و 29/98/28398- 1398/02/23

7-6- اعلام ضابطه

8-6- کمیسیون ماده 5 و کمیسیون فنی (در صورت شمول)

9-6- کنترل حرائم (در صورت شمول)

1-9-6-تایید شرکت قطار شهری برابر مکاتبه شماره  62/97/141080 97/07/24 در خصوص املاک واقع در مجاورت خطوط قطار شهری

 2-9-6-حرائم امنیتی ( اداره اطلاعات , باغ ملک اباد و ....)

 3-9-6-حرائم تاریخی (باغ خونی , باغ نادری , گنبد سبز و ....)

 4-9-6-حرایم حقوقی (خطوط گاز و فشار قوی و ....)

10-6-   تاییدیه میراث فرهنگی(در صورت شمول) برابر مکاتبه شماره 95/211928/29- 02/1395/11

11-6-پلان جانمایی پارکینگ

12-6-   صلحنامه ها و نحوه اعمال در سیستم

13-6-   توافقنامه ها و نحوه اعمال در سیستم

14-6-   محاسبات تحلیل

15-6-   محاسبات درآمد

16-6-فیشها (فیش نوسازی، فیش درآمدی ، مستندات تقسیط)

17-6-   تعیین تکلیف بیمه تامین اجتماعی برابر مکاتبه شماره 97/71624/22- 20/1397/04

18-6-   کسر سهمیه مهندس طراح معمار

19-6-   نقشه فاز صفر

20-6-   تاییدیه کمیته نما (در صورت شمول)

21-6-   توضیحات پروانه

لازم به ذکر است پس از بایگانی نمودن پرونده گزارشی از کلیه مراحل مرتبط (اعلام ضابطه و توضیحات درخواست و ...) در پوشه ای تحت عنوان گزارش پرونده در آرشیو الکترونیکی پلاک درج می گردد، لذا نیاز به درج گزارشات مربوطه در سوابق نمی باشد.

7-توضیحات پروانه و تغییرات بنا /تمدید پروانه و تغییرات بنا / تجدید: طی مکاتبه شماره 29/96/120319 مورخه96/6/22 (تصویر پیوست) توضیحات در درخواست "پروانه و تغییرات بنا /تمدید پروانه و تغییرات بنا / تجدید"، یکسان سازی و به کلیه مناطق ابلاغ و می بایست بر اساس وحدت رویه اقدام و درصورت نیاز به تغییر می بایست مراتب به کارشناسان این اداره کل اعلام گردیده و از درج توضیحات غیر ضروری اکیدا خودداری گردد.

8-تحویل فیزیکی پرونده : با عنایت به  مکاتبه شماره 200103 /97/29 مورخه  1397/10/17 و ایجاد گزارشی تحت عنوان تحویل فیزیکی پرونده، و اصلاحیه مربوطه ابلاغی به شماره 21/98/56142 مورخه 1398/04/04 دفاتر میبایست فرم مربوطه را تکمیل و همزمان با تحویل فیزیک پرونده ها به نماینده منطقه در مهلت مقرر تحویل نمایند. لذا با توجه به امکانات گزارش گیری تعریف شده و اعطای دسترسی به نمایندگان مناطق جهت ساماندهی وضعیت دقیق پرونده های صادر شده و اسناد فیزیکی دریافت شده از دفاتر پیشخوان، میبایست گزارش فصلی به این  

مرجع صادرکننده: اداره کل امور شهرسازی
شماره: ۱۰۱۹۴۱ /۲۹/۹۸
تاریخ تصویب: ۱۳۹۸/۰۶/۰۳
No Cache
Gt: 3.1557960510254
Qt: 3.5563132762909