۱۳۹۸/۰۶/۲۴ ۱۱:۲۸ ۳۰۸
طبقه بندی: آئین نامه، قوانین و مقررات
چچ

فرآیند اجرایی قانون حد نگار

درراستای اجرای صحیح فرآیند اجرایی قانون حد نگار

مرجع صادرکننده: اداره کل امور شهرسازی
تاریخ تصویب:
No Cache
Gt: 1.591937383016
Qt: 1.3169522285461