۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ۰۸:۱۷ ۷۳۴
طبقه بندی: آئین نامه، قوانین و مقررات
چچ

اجرای صحیح قانون حدنگار (پایانکار های بهره برداری) در کلیه مناطق (فایل آموزشی)

با سلام
   احتراما به جهت اجرای مصوبه شورای اسلامی شهر در راستای اجرای قانون حدنگار و تفاهم نامه اجرایی آن در خصوص پایانکارهای بهره برداری در راستای یک مرحله ای شدن نقشه برداری در زمان صدور، با توجه به اجرای پایلوت در بازه زمانی 3 ماهه (98/04/01 الی 98/07/01) در مناطق محترم 9 و 11، به استحضار می رساند فرآیند مذکور از تاریخ 98/07/23 به صورت عمومی در کلیه مناطق اجرایی می گردد. لذا به جهت استحضار، نکات فنی به شرح زیر و فایل پیوست جهت هماهنگی به حضور تقدیم می گردد :
1- کلیه پایانکار های بهره برداری از تاریخ فوق الذکر به بعد می بایست مطابق فرآیند حدنگار توسط دفاتر ارائه دهنده خدمات شهرسازی پس از ثبت درخواست و اخذ فرم خوداظهاری (فرم شماره 1-الف) به سازمان نظام مهندسی ساختمان جهت انجام مساحی ارجاع شود.( فایل آموزشی پیوست)
2- پس از برگشت پرونده از سازمان نظام مهندسی، بازدید کارشناسان منتخب دفاتر طبق رویه قبل انجام و فقط انجام مساحی از فرآیند آن حذف می شود (ورود اطلاعات مساحی می بایست صرفا برابر نقشه های ارسالی نقشه برداران سازمان نظام مهندسی تکمیل شود).
3- برای آن دسته از متقاضیان که درخواست اخذ صورتمجلس تفکیکی را نداشته و یا متقاضیانی که با دلایل قابل توجیه (برابر ضوابط جاری) نیاز به تمدید پایانکارهای قبل از سال 86 را دارند، صرفا می توانند با تکمیل فرم تعهدنامه و خود اظهاری پیوست (فرم 1-ب) فرآیند صدور پایانکار بهره برداری را طبق روال قبل و بدون ارسال پرونده به مرحله "حد نگار" انجام دهند.

 
مرجع صادرکننده: اداره کل امور شهرسازی
شماره: ۱۳۷۱۷۱ /۲۹/۹۸
تاریخ تصویب:
No Cache
Gt: 2.5448533693949
Qt: 2.7097151279449