۱۴۰۰/۰۶/۲۹ ۰۹:۰۵ ۲۶
طبقه بندی: اداره کل امور شهرسازی
چچ

اطلاع رسانی برای ابلاغ طرح تفصیلی حوزه جنوب شرقی

با سالم و احترام؛

با عنایت به این که مراحل تصویب نهایی « طرح تفصیلی حوزه برنامه ریزی جنوب شرقی شهر مشهد » توسط مراجع ذیصالح طی شده و در حال حاضر مشاور تهیه کننده طرح در حال تهیه و تکمیل اسناد طرح به منظور ابالغ آن توسط مراجع می باشد که پیش بینی می گردد حداکثر ظرف مدت یک ماه آتی به شهرداری و سایر دستگاه ها ابالغ شود. از طرفی پس از ابالغ طرح تفصیلی جدید اجرای اسناد طرح برای شهرداری الزم االجرا و مالک پاسخگویی خواهد بود. الزم است چنانچه شهروندان در محدوده حوزه برنامه ریزی مذکور ( نقشه پیوست ) شامل بخش هایی از منطقه 7 ،8 و 6 پرونده در جریان دارند، نسبت به تعیین تکلیف آن بر اساس مقررات جاری اعالم شده در مدت باقی مانده اقدام نمایند. لذا مقتضی است

فایل ضمیمه