۱۴۰۰/۰۷/۰۴ ۰۹:۰۴ ۲۴
طبقه بندی: آئین نامه، قوانین و مقررات
چچ

نحوه اقدام در خصوص بند 17 مغایرت های جزئی و اساسی استعالمات آپارتمان (احداث آسانسور)

در خصوص بند 17 مغایرت های جزئی و اساسی استعالمات آپارتمان به
استحضار می رساند، در درخواست استعالم محاضر چنانچه پس از پایانکار بهره برداری...

فایل ضمیمه