اداره کل طرح ها و مطالعات فنی و شهری
پروژه های شاخص
  • مدیر کل طرح ها و مطالعات فنی و شهری شهرداری مشهد

    مدیر کل طرح ها و مطالعات فنی و شهری شهرداری مشهد : ساسان نورین مقدم
    ساسان نورین مقدم